Ga naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden

Therapie

 • Bij de eerste behandeling dienen de verwijsgegevens van de verwijzer compleet en volledig ingevuld ingeleverd te worden.
 • Alle verzekeringsgegevens dienen worden meegenomen.
 • Om hygiënische redenen dient de cliënt schoon te zijn voor de therapie en een handdoek mee te nemen.
 • Cliënt is zelf verantwoordelijk om te controleren hoe deze verzekerd is en welke kosten voor therapie vergoed worden.
 • Eventuele kosten die niet meer door de zorgverzekeraar vergoed worden, worden door de cliënt zelf voldaan.
 • Informatie, afbeeldingen, opgaven etc. verstrekt tijdens therapie dienen alleen als zodanig gebruikt te worden en mogen niet voor andere doeleinden gebruikt te worden.

Algemeen

 • Fysio & Motion behoudt zich het recht van toegang voor.
 • Tijdens het sporten is dragen van schone sportkleding en het gebruik van een handdoek verplicht.
 • Alleen sportschoenen die schoon zijn en niet afgeven mogen gedragen worden in de sportruimtes.
 • Het centrum dient om hygiënische redenen met schone schoenen betreden te worden.
 • Verloren voorwerpen worden 8 dagen bewaard.
 • Roken is in het hele gebouw verboden.
 • In het hele gebouw mag geen drank en/of etenswaren worden meegenomen / genuttigd.
 • Fysio & Motion is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en om het centrum, tenzij dit aan opzet of grove nalatigheid te wijten is.
 • Fysio & Motion geeft bij niet tijdige betaling van de declaraties door de cliënt, de afwikkeling van de facturatie uit handen aan het juridisch advies en incassobureau “Medicas” (zie betalingsvoorwaarden).
 • Een ieder die naar Fysio & Motion komt, onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement.
 • Fysio & Motion hanteert ook een privacy policy | klachtenregeling. Zie hiervoor desbetreffend pagina’s
 • Zie hier onze tarieven: Tarievenlijst

Veiligheid

 • U dient zich te houden aan de instructies/aanwijzingen van de therapeut en/of bevoegd personeel bij het uitvoeren van oefeningen en/of bij het gebruik van apparatuur.
 • Gebruik bij tijdens therapie geen strak zittende kleding, waardoor het ademhalen bemoeilijkt kan worden.
 • U dient gebruik van medicijnen die invloed kunnen hebben op uw fysieke gesteldheid tijdens het sporten altijd vooraf te melden.

Betalingsvoorwaarden

(MediCas B.V.  | Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda 20107395)

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en behandelingsovereenkomsten verricht door ieder persoon -natuurlijk of rechtspersoon- die werkzaam is in de gezondheidszorg en die aangesloten is bij MediCas. De cliënt is hiervan bij het eerste consult op de hoogte gebracht middels de verwijzing naar de algemene voorwaarden op het afsprakenkaartje.
 2. De kosten van behandeling van, levering en/of dienst aan minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen, die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.
 3. Bij behandelingen dienen afspraken – indien noodzakelijk – minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige annulering, d.w.z. binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen.
 4. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 15 dagen na dagtekening van de declaratie worden ingediend bij de medicus. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de eerder genoemde termijn van 15 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van de patiënt niet op.
 5. Alle betalingen dienen door de patiënt te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden. Voor het verzenden van herinneringen en aanmaningen mag per keer een bedrag van maximaal € 12,50 in rekening gebracht worden.
 6. Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt, is de patiënt zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door patiënt verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.
 7. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 54,00 alle bedragen exclusief BTW.

MediCas B.V.

Postbus 6537
4802 HM Breda
www.medicas.net

De op deze website getoonde producten worden door Paramedisch Centrum Nederland met zorg samengesteld. Vanwege de elektronische omgeving kan echter niet altijd voor de juistheid en volledigheid van tekst- of beeldmateriaal worden ingestaan. Indien verkregen informatie afwijkt van de informatie op onze website, geldt als juist de inhoud van het betreffende document op onze website.

Back To Top