Ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring

Uw fysiotherapeut maakt gebruik van een elektronisch dossier waarin uw medische gegevens worden vastgelegd. Het vastleggen van deze gegevens is een wettelijke verplichting. De gegevens die worden vastgelegd zijn gegevens die van belang zijn voor uw behandeling. Dit behandeldossier wordt alleen bijgehouden en ingezien door uw fysiotherapeut en eventueel een fysiotherapeut die uw eigen therapeut vervangt bij ziekte of vakantie. Alle fysiotherapeuten hebben een geheimhoudingsplicht.

U heeft het recht om gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Als u meent dat gegevens niet juist zijn, kunt u uw therapeut verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt (ook niet aan naaste familie). Indien in het belang van de behandeling er overleg moet plaatsvinden met bijvoorbeeld een verwijzend arts of huisarts, wordt hiervoor eerst uw toestemming gevraagd.

Nadat u behandeld bent, worden de gegevens nog 15 jaar bewaard.

Fysio & Motion doet mee aan wetenschappelijk onderzoek om fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden. Hiervoor moeten onder andere statistieken worden opgesteld, waarvoor soms gegevens (anoniem) van bijvoorbeeld testuitslagen moeten worden doorgestuurd. Deze testgegevens zijn niet te herleiden tot een persoon. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van anonieme gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit doorgeven aan uw fysiotherapeut.

Fysio & Motion handelt hierbij volgens de meest recente Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit kenbaar maken via de klachtenregeling binnen de praktijk.

Klachtenregeling

Fysio en Motion voldoet aan alle verplichtingen van de Wkkgz, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Deze wet waarborgt dat cliënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een correcte afhandeling van klachten en geschillen.

Indien u niet tevreden bent of een klacht hebt over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere medewerkers van Fysio en Motion, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een contactpersoon binnen de praktijk. Uw klacht wordt schriftelijk vastgelegd en samen met u naar tevredenheid opgelost.

Indien een gesprek niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Fysio en Motion is aangesloten bij de klachtenregeling en geschillencommissie van het KNGF. Folders met informatie hierover vindt u in de praktijk van Fysio en Motion.

Back To Top